A SUMMER
IN TOKYO

Tsukiji Fishmarket District, 2010  

Takeshitadori, 2010  

Roppongi, 2010  

Shibuya Intersection, 2010  

Shibuya, 2010  

Ameyayokocho Black Market, 2010  

Ameyayokocho Black Market, 2010  

Ameyayokocho Black Market, 2010  

Ameyayokocho Black Market, 2010  

Tsukiji Fishmarket District, 2010  

Tsukiji Fishmarket District, 2010  

Ameyayokocho Black Market, 2010  

Ameyayokocho Black Market, 2010  

Ameyayokocho Black Market, 2010  

Akihabara, 2010  

Akihabara, 2010  

Akihabara, 2010  

Akihabara, 2010  

Shinjuku, 2010  

Asakusa, 2010  

Tsukiji Honganji Temple, 2010  

Meiji Jingu Shrine, 2010  

Omote-sando, 2010  

Shibuya, 2010  

Tsukiji Market, 2010  

Ikebukuro, 2010  

Meiji Jingu Shrine, 2010  

Rikugi-Koen Sports Ground, 2010  

Hama Rikyu Teien, 2010  

Shibuya, 2010  

Tsukishima Monja Street, 2010  

Akihabara, 2010  

Sony Building in Yuracucho, 2010  

Shinjuku Station, 2010  

Shiodome Business District, 2010  

Shinjuku Station, 2010